Varnost in zdravje pri delu

Po podatkih ILO (International Labur Organisation) umre v nezgodah pri delu vsako uro 250 ljudi, to je kot da bi vsako uro strmoglavil Boeing 747-400!!!

Povedano tudi drugače…

dejstvo je, da zaradi nezgode pri delu ali poklicne bolezni vsakih 15 sekund na svetu umre 1 delavec!!!

Imamo odločbo o izdaji dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, št.:10200-60/2014/5, s strani Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 • Priprava strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja;
 • Periodične in druge preiskave fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju (razsvetljava)
 • Priprava in izvajanje usposabljanj delavcev za varno delo;

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Opravljanje strokovnih nalog v skladu z 19. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)

 • Izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja ter revizij ocen
 • Pripravljanje in izvajanje usposabljanja zaposlenih za varno delo ter izvedba preizkusov usposobljenosti
 • Vodenje zakonsko predpisanih evidenc
 • Raziskovanje in analiza vzrokov poškodb pri delu, poklicnih bolezni in obolenj v zvezi z delom ter predlaganje ustreznih ukrepov
 • Sodelovanje z inšpekcijo dela in pooblaščenimi zdravniki medicine dela
 • Prijava poškodb pri delu inšpekciji dela
 • Svetovanje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo, delovno opremo
 • Izdelovanje izobraževalnih programov za varno in zdravo delo, predavanja, usposabljanja in preizkus usposobljenosti
 • Izdelovanje poročil, analiz in predlaganje ukrepov za odpravo napak, ki bi lahko bile vzrok za poškodbo delavcev ter izdelovanje navodil za varno delo
 • Ugotavljanje skladnosti delovnih postopkov in tehnoloških predpisov z veljavno zakonodajo iz VZD in ostalo specifično določeno zakonodajo
 • Svetovanje pri komisijah upravnih organov pri tehničnih pregledih objektov
 • Izvajanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov varnosti in zdravja
 • Izdelava navodil za varno delo
 • Izdelava navodila za varno uporabo delovne opreme, strojev, naprav
 • Izdelava navodila za varno delo v primeru sprememb načina uporabe delovne opreme glede na predvideno uporabo s strani izdelovalca
 • Izdelava navodil in interne predpise za varnost pred nevarnostjo električnega toka
 • Izdelava navodila in interne predpise za dodeljevanje in uporabo osebne varovalne opreme
 • Izdelava navodila za varno delo z nevarnimi snovmi
 • Izdelava navodila za varno delo v skladiščih
 • Izdelava navodila za varno delo transporta v objektu ali po dvorišču podjetja
 • Izdelava navodil za varno opravljanje nevarnih delovnih procesov in postopkov
 • Izdelava navodil za varno izvajanje različnih pomožnih del (čiščenje, priprava na delo, preizkušanje in podobno)
 • Obveščamo vas o novostih in vam svetujemo glede nove zakonodaje, novih pristopov
 • Izdelujemo varnostni načrt