Varnost in zdravje pri delu na gradbišču

V EU vsake tri minute in pol nekdo umre zaradi dejavnikov, povezanih z delom!

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU NA GRADBIŠČU

Pri delu na gradbišču je treba upoštevati določene ukrepe, ki zagotavljajo, da bo gradnja čim bolj varna. Temeljni predpis, ki ureja varnost na gradbiščih, je Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS 83/2005), ki jo je vlada izdala na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. Varnostni načrt je obvezna vsebina PZI projektne dokumentacije.

Z varnostnim načrtom se planira postopek gradnje objekta. Izdeluje se ga v skladu z določbami Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005) in vsebuje določila o varstvenih ukrepih in normativih, ki se morajo upoštevati pri izvajanju del na gradbišču.

Storitve, ki vam jih nudimo:

 • Izdelava varnostnega načrta za gradbišče v skladu s prilogo V. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih Uradni list RS 83/2005
 • Izdelava prijave gradbišča inšpekciji dela
 • Izdelava navodil za varno delo na gradbišču
 • Izdelava ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v fazi projektiranja K1
 • Usklajevanje izvajanje določb 6. člena, Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih Uradni list RS 83/2005
 • Pripravi dokumentacijo, ki ustreza značilnostim projekta in ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.)
 • Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe del K2
 • Usklajevanje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu posebej pri sprejemanju odločitev  tehničnih in organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela in posebej pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno
 • Usklajevanje izvajanje ustreznih določb in s tem zagotovili, da bodo posamezni izvajalci dosledno upoštevali temeljna načela varnosti in zdravja pri delu in ravnali skladno z zahtevami Uredbe
 • Zagotovitev, da se po potrebi uskladi varnostni načrt in dokumentacije s spremembami na gradbišču
 • Preverjali varno izvajanje delovnih postopkov in usklajevali načrtovane aktivnosti
 • Sodelovanje na koordinacijskih timih
 • Kontrolni pregledi in nadzor gradbišč VZD
 • Obveščamo vas o novostih in vam svetujemo glede nove zakonodaje, novih pristopov